Buradasınız

Elektrik Enerjisi Satın Alınacaktır.

Elektrik Enerjisi Satın Alınacaktır.

MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


Elektrik Enerjisi Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/568088

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KIZILIRMAK MAHALLESİ 1450. SOKAK NO:5 ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125091031 - 3123090607

c) Elektronik Posta Adresi

:

idarimali@avdb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4.500.000 kwh Elektrik Enerjisi alınacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

SIRA ABONE TALEP (kWh) 1 İSTANBUL YOLU (1002143155) 20.000 2 ESKİŞEHİR YOLU (16) (1002323393) 20.000 3 SAMSUN YOLU (22) (1000791229) 30.000 4 KONYA YOLU (1000122523) 20.000 5 KAHRAMANKAZAN YOLU (1002652724) 30.000 6 YEĞENBEY V.D.TAHSİLAT BÜROSU (1000828915) 80.000 7 DIŞKAPI V.D.MÜD. (1002228223) 150.000 8 HİTİT VERGİ DAİRESİ MÜD. (1001351292) 150.000 9 CUMH./BAŞKENT V.D. (1000852495) 350.000 11 MALTEPE V.D.MÜD. (1000968711) 120.000 12 MİTHATPAŞA V.D.MÜD. (1002489210) 150.000 13 KAVAKLIDERE - DOĞANBEY V.D.MÜD. (1002821095) 120.000 14 ÇANKAYA V.D.MÜD. (1001916387) 100.000 15 Y.MAHALLE V.D.MÜD. (102304662) 100.000 16 Y.GALİP/.M.KARAGÜZEL V.D. (1000124995) 250.000 17 KIZILBEY - Y.BEYAZIT - ULUS V.D.MÜD. (1002241284) 250.000 18 KEÇİÖREN V.D.MÜD. (1002075456) 100.000 19 OSTİM V.D.BAŞK. 2221 180.000 20 VERAS.ve HARÇLAR VD. (1001331458) 120.000 21 DİKİMEVİ V.D.MÜD. (1002686992) 110.000 22 MEKİK PLAZA (100979465) 1.450.000 23 POLATLI V.D.MÜD. ***1001391797 70.000 24 HAYMANA V.D.MÜD. ***1000138668 -1001356788 20.000 25 SEĞMENLER V.D.MÜD. (1001356039) 100.000 26 GÖLBAŞI VERGİ D.MÜD. 1002687206 100.000 27 Ş.KOÇHİSAR V.D.MÜD. 1002593026 60.000 28 SİNCAN V.D.MÜD. (1002630818) 150.000 29 KAHRAMANKAZAN V.D.MÜD. (1014813114) 100.000 TOPLAM 4.500.000

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanması ve yükleniciye tebliğine müteakip gerekli hazırlıklar yüklenici tarafından yapılacak ve 01.01.2018'te işe başlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Bütçe Servisi Kat 6 Kızılırmak Mah. 1450. Sk. No:5 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin EPDK'nın yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş "Elektrik Toptan Satış Lisansı"  veya  “ Perakende Satış Lisansı” veya "Üretim Lisansı" veya "OSB Üretim Lisansı" veya  "Otoprodüktör Lisansı"larından birinin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ekinde vermeleri zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre serbest tüketici kapsamındaki elektrik satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Bütçe Servisi Kat :6 Kızılırmak Mah. 1450. Sk. No:5 Çukurambar - Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Bütçe Servisi Kat 6 Kızılırmak Mah. 1450. Sk. No:5 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.