Buradasınız

Yardım ve Kaynaklar

Anlaşmalı Matbaaların Dikkatine

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.18.02/2008-MAT-GYD-

Konu

 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

                                              

                                                                          ANKARA

 

Vergi Usul Kanunu Hükümleri Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik (Bundan böyle ‘Yönetmelik’ olarak anılacaktır) hükümlerine göre yapılan matbaa anlaşmaları ile bu anlaşmalar uyarınca yapılacak belge basım ve dağıtım işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

1- Başkanlığımızla ilk kez anlaşma yapacak matbaa işletmecileri ile daha önce anlaşma yapmış olmakla birlikte anlaşmalı matbaacılık faaliyetine bir yıldan fazla süre ile ara vermiş olan matbaa işletmecilerinden yeniden anlaşma yapmak isteyenler (EK-1) kodlu dilekçeyi (İlk Defa Anlaşma Yapacak Mükellefler İçin Dilekçe), öteden beri anlaşmalı olup anlaşmasını yenilemek isteyen matbaa işletmecileri ise mevcut anlaşmalarının bitim tarihinden en az 15 (on beş) gün önce (EK-2) kodlu dilekçeyi (Öteden Beri Anlaşmalı Olup, Anlaşmasını Yenilemek İsteyen Mükellefler İçin Dilekçe) doldurarak, dilekçe ekinde istenilen belgelerle birlikte Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğüne (Usul Müdürlüğü) müracaat edeceklerdir.

Dilekçeler, mükellefiyet türüne (Gerçek kişi / Tüzel kişi “şirket”) göre ve gerçeğe uygun olarak doldurulacak, istenilen belgeler eksiksiz bir şekilde dilekçeye eklenerek, gerçek kişilerde işletme sahibi, tüzel kişilerde ise şirketi temsile yetkililerce imzalanacaktır.

2- 2020 yılında yapılacak anlaşmalar için yatırılması gereken asgari teminat tutarı 8.082,00.-TL (Sekizbin sekseniki Türk Lirası), azami teminat tutarı ise 240.597,00.-TL (İkiyüzkırkbin beşyüzdoksanyedi Türk Lirası)’dir. 

            İlk kez mükellefiyet tesis ettirip 2020 yılında Başkanlığımızla ilk kez anlaşma yapacak olan matbaa işletmecileri ile daha önce anlaşma yapmış olmakla birlikte matbaacılık faaliyetine bir yıldan fazla süre ile ara vermiş olan matbaa işletmecilerinden yeniden anlaşma yapmak isteyenler asgari tutarda (8.082,00.-TL) teminat yatıracaklardır.

Öteden beri anlaşmalı olup anlaşmasını yenilemek isteyen matbaa işletmecileri ise  matbaacılık faaliyetlerine ilişkin bir önceki yıl iş hasılatının %2’si olarak hesaplanan tutarla asgari  ve azami teminat tutarlarını kıyaslayacaklardır. 

            Buna göre, öteden beri anlaşmalı olup anlaşmasını yenilemek isteyen matbaa işletmecilerinin 2020 yılında yapacakları anlaşma için yatıracakları teminat tutarı, matbaacılık faaliyetine ilişkin 2019 yılı cirosunun, (İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde “Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat”, Bilanço Esasına göre defter tutanlarda ise; Gelir Tablosunda yer alan “Brüt Satışlar” tutarının) %2’ si olarak hesaplanacak tutardır. Ancak, bu tutarın yukarıda yazılı asgari teminat tutarından az olması halinde 8.082,00.-TL, azami teminat tutarından fazla olması halinde ise 240.597,00.-TL teminat yatırılacaktır. 

Teminat olarak banka ve benzeri finans kurumlarından alınan teminat mektuplarının verilmesi halinde, söz konusu teminat mektuplarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kesin, süresiz ve banka limitlerini gösterecek şekilde (limit içi) düzenlenmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, yatırılacak teminatın belirlenmesinde içerde bulunan (önceki anlaşma kapsamında Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılan) teminat unsurları ile miktarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 3- Anlaşma metni, matbaa işletmesi adına gerçek kişi mükelleflerde işletme sahibi veya bu hususta vekalet vereceği kişi, tüzel kişi mükelleflerde ise şirketi temsile yetkili bulunanlar (kanuni temsilci, şirket müdürü) veya bunların yetkili kıldığı kimseler tarafından imzalanacağından, anlaşma imzalamak üzere yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir şahsın müracaatının kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.                                                                        

4- Anlaşma yapan matbaa işletmecileri, Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, işyerlerinin mükellefler tarafından kolayca okunup görülebilecek dış cephesine; “Bu İşyeri Vergi Usul Kanunu Uyarınca Çıkartılan Yönetmeliğe Göre Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımına Yetkilidir.” ibaresini taşıyan bir levha asmak zorundadırlar. Matbaa işletmecisinin adı soyadı / unvanı ile anlaşmanın geçerlilik süresini (anlaşmanın başlangıç ve bitiş tarihleri) ihtiva eden bu levha Başkanlığımızca onaylanarak matbaa işletmecisine teslim edilecektir. Anlaşmanın feshi veya sona ermesi hallerinde bu levha Başkanlığımıza iade edilecektir.

            5- Anlaşma yapan matbaa işletmecileri, basım ve dağıtımını yaptıkları her türlü belgeyi ayrı defterler veya bir defterde partiler halinde ayrı bölümlerde müteselsil sıra numaralarını belirterek basım işlemine geçmeden kaydetmek zorundadır. Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre tutulması zorunlu olan bu defterler kullanılmadan önce Başkanlığımıza onaylatılacaktır. Tutulacak defter, basım ve dağıtımı yapılacak belgelerin müteselsil sıra numaralarını, mükelleflerin adı soyadı / unvanı, vergi dairesi ve vergi numarası ile belgelerin teslim tarihini ihtiva edecek şekilde tutulacaktır. Tutulacak defterin yıl içinde  bitmesi halinde yeni defter Başkanlığımıza tasdik ettirilmeden baskı işlemi yapılmayacaktır.

Öte yandan, 28/09/2007 tarihli ve 3620 sayılı yazımızla da bildirildiği üzere, basılan belgelere ait bilgi formlarının internet ortamında yapılan girişlerinin takvim yılı bazında verilen seri ve sıra numaraları doğrultusunda yapılması için “Anlaşmalı Matbaalar Belge Numaratör Defteri”nin de takvim yılı esasına göre kullanılması gerekmektedir. 

Buna göre, söz konusu defterin, anlaşma süresi göz önünde bulundurulmaksızın her yıl kullanılacağı takvim yılından önce gelen son ay içinde (31 Aralık tarihine kadar) tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

6- Anlaşmanın imzalanmasını müteakip, anlaşma metninin bir örneği ile “Levha” ve “Anlaşmalı Matbaalar Belge Numaratör Defteri” anlaşma yapan matbaa işletmecisine teslim edilecektir.

 Belgelerin basım ve dağıtımı işlemlerinde yönetmelik ve anlaşma hükümlerinin dışına çıkılmaması açısından anlaşma metninin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi, levha ve defterin ise bu yazının 4 ve 5 inci maddelerinde açıklanan esaslara uygun olarak kullanılması gerekmektedir. 

7- Yeni anlaşma imzalanmış ve yürürlüğe girmiş olmakla birlikte daha önceki anlaşma kapsamında alınan ve daha önceki defterden numara verilmiş belgelere ilişkin siparişler önceki anlaşma hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılacak, ancak bu siparişler anlaşmanın 5 inci maddesi hükmü gereği en geç 15 (onbeş) gün içinde basılıp teslim edilecektir.

8- Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince, matbaa işletmecileri basım ve dağıtımını yaptıkları belgelerin en alt kısmına dipnot şeklinde adını soyadını, varsa ticaret unvanını, adresini, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası ile Başkanlığımızla yaptıkları anlaşmanın tarihini yazacaklardır. Anlaşma yenileyen matbaa işletmecileri,  söz konusu dipnot açıklamasında yeni anlaşmanın geçerlilik tarihinden itibaren basacağı belgelerde yeni anlaşma tarihini kullanacaktır.

9- Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkındaki 4358 Sayılı Kanun uyarınca yayımlanan 3 Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ile Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması zorunluluğu getirilmiş olup, konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler  01 / 01 / 2007 tarihinden itibaren vergi kimlik numarası olarak 11 (onbir) haneli rakamdan oluşan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını kullanacaklardır.

-Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası verilmediğinden, bunlar vergi dairelerince kendilerine verilen (10) on haneli rakamdan oluşan vergi kimlik numaralarını kullanmaya devam edeceklerdir.

-Tüzel kişiler, daha önceden olduğu gibi mevcut bulunan ya da vergi dairelerinden yeni alacakları (10) on haneli vergi kimlik numaralarını kullanacaklardır.

-Öteden beri faaliyetine devam eden Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişi mükelleflerce halen kullanılmakta olan ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi ve kullanılması zorunlu belgeler tükeninceye kadar kullanılmaya devam edilecektir. 01/01/2007 tarihinden itibaren bastırılacak belgelerde ise yalnızca yeni vergi kimlik numarası (T.C.Kimlik Numarası) kullanılacaktır. 

-Gerçek kişi matbaa işletmecileri, 01/01/2007 tarihinden itibaren basımını yapacağı tüm belgelerde, Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca yapılan dipnot açıklamasında yeni vergi kimlik numarasını (T.C.Kimlik Numarası) kullanacaklardır . 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan Mevzuat > Kanunlar > 4358 Sayılı Kanun > Tebliğler > 3 Seri No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği kısmından temin edilebilir.

10- Matbaacılarla imzalanan anlaşma metninin “Basım Şartı” başlıklı 2 nci maddesinde; “Bu sözleşmeye göre baskı işini yapacak olan anlaşmalı matbaa işletmecileri, belge bastırmak isteyen mükellefin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi  numarasının doğruluğundan sorumludur. Bu nedenle,  mükellef veya temsilcisi  kimliğini,  vergi dairesi ve  vergi  numarasını gösterir belge ile  işe  yeni başlayanlar işe başlamayı gösterir yoklama fişinin bir örneğini, öteden beri mükellef olanlar ise en  son dönem  Katma Değer Vergisi Beyannamesine ait tahakkuk fişini  ibraz etmek zorundadır.” denilmektedir. Matbaa işletmecilerinin, baskı işlemine geçmeden önce yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra başvuru sahibinin mükellefiyet kaydının açılıp açılmadığı veya mükellefiyetinin devam edip etmediğini internet üzerinden kontrol etmeleri ve mükellefiyet kaydının bulunması halinde belge basımını gerçekleştirmeleri yararlarına olacaktır. 

11- Basımı yapılan belgeler, mükelleflerin kendileri, kanuni temsilcileri veya resmi yetkilileri dışında kalan kimselere teslim edilmeyecektir.

12- Basımı yapılan belgelere ilişkin bilgi formları, Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükmü gereğince en geç düzenlendiği günü izleyen günün (43 Sıra No.lu VUK Sirküleri ile düzenlendiği günü izleyen 15 inci günün) sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderilecektir. 

13- Matbaa işletmecileri, ilk kez anlaşma yapmaya ilişkin (EK-1) ve anlaşma yenilemeye ilişkin (EK-2) kodlu dilekçelere ilaveten, anlaşma süresi bitmeden anlaşmalarını feshetmek istemeleri halinde   (EK-3), anlaşma süresi bittiği halde anlaşmalarını yenilemek istememeleri halinde (EK-4), mükelleflerce anlaşmada belirtilen süre içerisinde teslim alınmayan belgelerin iptali için (EK-5) ve numaratör defteri tasdik ettirmek için (EK-6) kodlu dilekçeleri doldurarak, dilekçelerde belirtilen belgelerle birlikte Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğüne (Usul Müdürlüğü) müracaat edeceklerdir.

 14- Matbaa işletmecileri, kendilerini ilgilendiren her türlü mevzuat bilgisine Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının www.avdb.gov.tr adreslerinde yer alan “Mevzuat” kısmından ulaşabilir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

 


İlhan KARAYILAN / Vergi Dairesi Başkanı

Dilekçe Örnekleri :

  1.  İlk Defa Anlaşma Yapacak Mükellefler İçin Dilekçe Örneği
  2. Öteden Beri Anlaşmalı Olup, Anlaşmasını Yenilemek İsteyen Mükellefler İçin Dilekçe Örneği
  3. Yıl İçinde Anlaşmasını Feshetmek İsteyen Mükelleflere İlişkin Dilekçe Örneği
  4. Anlaşmasını Yenilemek İstemeyen Mükellefe ait teminatın İadesi İçin Dilekçe Örneği
  5. Belge İptaline İlişkin Dilekçe Örneği
  6. Numaratör Defteri Tasdik Ettirmek İsteyen Mükellefler İçin Dilekçe Örneği
  7. İl Dışı Belge Basım İzin Dilekçesi
  8. Teminat Mektubu Örneği
Undefined